Missie en visie

Missie
Basisschool de Verrekijker werkt samen met partners aan een (Integraal) Kindcentrum met als doel kinderen opvoeden tot individuen die zelfstandig kunnen functioneren, zodat zij in de huidige maatschappij op goede wijze zich staande kunnen houden. Dit doen wij door het realiseren van een veilige leer en leefgemeenschap met een ontwikkelingsgericht onderwijsaanbod. Hiermee onderschrijven we onze missie; De Verrekijker, waar je groeit door te beleven.
 
Visie
Ieder kind doet ertoe en ieder kind wil zich ontwikkelen. In ons handelen nemen we de vijf kernwaarden; welbevinden, betrokkenheid, verbondenheid, betekenisvol en verantwoordelijkheid telkens als uitgangspunt. Ze zijn herkenbaar, zichtbaar en voelbaar in onze school voor kinderen, ouders en leerkrachten.
 
Hieronder staan onze vijf kernwaarden beschreven die samen onze visie vormen.
 
Welbevinden
Welbevinden is hoe een kind zich voelt. Welbevinden ontstaat als tegemoet gekomen wordt aan de basisbehoeften van kinderen, als zij zich veilig, geaccepteerd en gewaardeerd voelen. Een kind met een hoog welbevinden straalt innerlijke rust uit, kan genieten en beleeft plezier. Ze stellen zich open en ontvankelijk op voor wat op hen afkomt. Ze zijn spontaan en durven zichzelf te zijn. Welbevinden is verbonden met zelfvertrouwen, een goed eigenwaardegevoel en weerbaarheid. In het onderwijs zijn betrokkenheid en welbevinden twee belangrijke graadmeters om te zien hoe het met een kind gaat. Als school willen wij een positieve bijdrage leveren bij het welbevinden van kinderen, ouders en medewerkers.
 
Betrokkenheid
Leren doe je zelf, maar nooit alleen. Je hebt iemand nodig die je kan helpen je eigen kracht te ontdekken. Iemand die naar jou kijkt, luistert en je leert je kwaliteiten te ontplooien. Als een kind zich op deze manier gezien voelt, wordt zijn gevoel van eigenwaarde vergroot. Dit leidt tot wederzijdse betrokkenheid. Zich betrokken voelen is een voorwaarde om tot leren te komen. Als school zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van ieder kind. Kinderen zijn betrokken wanneer ze gericht, geconcentreerd, ononderbroken en tijdvergetend bezig zijn met een activiteit die aansluit bij hun interesse en past bij hun belevingswereld. Een betekenisvolle leeromgeving, waarin het nemen van initiatieven wordt gehonoreerd, waar het bruist van de activiteit en je samen met anderen creatief kunt werken zijn factoren die we inzetten om de betrokkenheid te beïnvloeden. Betrokkenheid staat ook voor de wijze waarop we met elkaar om willen gaan. Wij zijn als school een leer- en leefgemeenschap en hebben elkaar nodig.
 
Verbondenheid
Kinderen, ouders en leerkrachten hebben het gevoel dat ze bij elkaar horen. Ze zijn er voor elkaar en gaan samen ergens voor. Er is een gevoel dat je onderdeel van de omgeving bent. Je hoort erbij en wordt gezien. Met respect omgaan met elkaar en de omgeving. Hoe dragen we er samen zorg voor dat iedereen erbij hoort, dat we moeite doen de ander te begrijpen en ons inspannen om van de school een gemeenschap te maken waar je je thuis voelt? Verbondenheid betekent enerzijds verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en je handelen en anderzijds er op vertrouwen dat de ander dat ook doet. In een omgeving waarin je elkaar waardeert en wilt begrijpen omdat je een gezamenlijk doel hebt. Namelijk het meewerken aan de ontwikkeling van kinderen, daarbij is verbinding een must.
 
Betekenisvol
Betekenisvol leren staat centraal op de Verrekijker. Binnen het ontwikkelingsgericht onderwijs heeft leren een dubbele betekenis. Enerzijds gaat het om het leren van een maatschappelijk betekenisvolle inhoud, anderzijds maakt het kind daarbinnen ook keuzes die voor hem persoonlijk betekenis hebben. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en staan vol verwondering in het leven. Wij prikkelen deze nieuwsgierigheid door een betekenisvolle omgeving te scheppen en een betrokken en intrinsiek gemotiveerde houding te stimuleren. Kinderen die eigenaar zijn van hun leerproces zijn betrokken, gemotiveerd en behalen de voor hen hoogst haalbare resultaten. Binnen ons onderwijs doen wij dit zoveel mogelijk in een thematisch gerichte leeromgeving.
 
Verantwoordelijkheid
Als professionele organisatie weten we waar wij goed in zijn en daarmee wat wij te bieden hebben. Vanuit een gefundeerd zelfinzicht zorgen wij voor een continue doorontwikkeling van ons onderwijsaanbod waarbij wij ons verbinden aan de wetenschap. Binnen de Verrekijker heerst een professionele cultuur, wij hebben hoge verwachtingen van elkaar, helpen elkaar, leren van elkaar en geven feedback. Een open en eerlijke communicatie binnen een aanspreekcultuur is hierbij vanzelfsprekend. Naast de verantwoordelijkheid die we als professionele organisatie hebben, zijn we een leer- en leefgemeenschap. Dit betekent dat wij, kinderen, ouders en externe partners samen verantwoordelijk zijn. Wij zijn dan ook trots op de ontwikkeling die we onszelf, kinderen en ouders zien maken.