Meldcode

De wet meldcode 'huiselijk geweld en kindermishandeling' is per 1 juli 2013 in werking getreden. Scholen zijn wettelijk verplicht om de meldcode te hanteren. Het doel van deze meldcode is dat er sneller en adequater wordt ingegrepen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Professionals in het onderwijs weten welke procedure ze moeten doorlopen als ze huiselijk geweld en/of kindermishandeling signaleren of als er serieuze vermoedens zijn van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

Op elke school is er een vertrouwensleerkracht, die tevens aandachtsfunctionaris "meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling" is. Op onze school zijn dit Bianca Otten en Nienke Aspers.
Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de meldcode van SPOLT.


De code is te vinden op de website van SPOLT.