GMR

De Stichting Primair Onderwijs Leudal en Thornerkwartier (SPOLT) heeft conform de WMS een GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) ingesteld. De GMR heeft instemming dan wel advies recht voor die zaken die bovenschools zijn geregeld. Vanuit de WMS zijn deze zaken doorvertaald in het GMR reglement. Evenals bij de MR zijn de vergaderingen van de GMR openbaar.

Klik hier om naar de pagina van de GMR van SPOLT te gaan.